Súbory Cookie

Zásady použitia súborov cookie spoločnosti LMJ – Lapšanský s r.o.

 

1. Cookies

Rozsah a účel spracovania

Cookies – sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies.

Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

Pre lepšiu orientáciu používateľov a individualizovanú prezentáciu služieb používame trvalé cookies. Takisto používame tzv. dočasné cookies (session cookies), ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies. To Vám zabezpečí transparentnosť používania cookies. Dôležité: ak úplne vylúčite používanie súborov cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej Internetovej stránky. Na našej Internetovej stránke používame nasledujúcich päť kategórií súborov cookies: nevyhnutné cookies (necessary cookies), súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (performance cookies), funkčné / personalizované súbory cookies (functionality / personalization cookies), dočasné súbory cookies (transient cookies) a cielené súbory cookies (targeting cookies).

Absolútne nevyhnutné súbory cookies (necessary cookies) sú nevyhnutné, aby sa návštevníci mohli pohybovať na Internetovej stránke a využívali jej funkcie. Bez týchto súborov cookies Vám nemôžeme poskytnúť určité služby resp. funkcie Internetovej stránky. Tieto cookies sa používajú na identifikáciu registrovaných používateľov.

Súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (performance cookies): tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú Internetovú stránku. Tieto súbory cookies nezhromažďujú žiadne údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu návštevníkov. Všetky informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookies sú anonymné.

Funkčné / personalizované súbory cookies (functionality / personalization cookies): tieto súbory cookies umožňujú zapamätať si predchádzajúce informácie o návštevníkovi (napríklad používateľské meno, jazyk alebo vybraný trh), aby ponúkali optimalizované funkcie prispôsobené potrebám návštevníka. Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie, ktoré môžu byť použité na reklamné účely a nemôžu sledovať, kde ste boli na internete mimo našej Internetovej stránky.

Funkčné / personalizované súbory cookies slúžia na rozpoznanie návštevníkov Internetovej stránky. Na Internetovej stránke sa používajú dočasné súbory cookies, ktoré sa po ukončení prehliadača automaticky odstránia. Tento typ cookies nám umožňuje uložiť Vaše relačné číslo (session ID), ktoré Vám umožňuje priradiť rôzne žiadosti prehliadača k spoločnej relácii a umožniť nám rozpoznať Vaše koncové zariadenie počas ďalších návštev na Internetovej stránke.

Cielené súbory cookies (targeting cookies): tieto súbory cookies sa používajú na prispôsobenie reklamy Vám a Vašim záujmom ešte konkrétnejšie; umiestnené sú na internetových stránkach reklamných sietí so súhlasom prevádzkovateľa Internetovej stránky. Rozpoznajú, že používateľ navštívil Internetovú stránku a táto informácia je následne poskytnutá iným subjektom, napr. reklamným spoločnostiam.

Marketingové cookies používajú sa na sledovanie preferencií používateľa Internetovej stránky za účelom zacielenia reklamy, tj. zobrazenie marketingových a reklamných oznámení (aj na stránkach tretích strán) v súlade s týmito preferenciami.

Právny základ

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie Vás informujme, že spracúvanie osobných údajov pomocou súborov cookies podľa článok č. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. (nevyhnutné súbory cookies) alebo článku č. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov tzv. výslovného súhlasu dotknutej osoby (najmä cielené súbory cookies, marketingové cookies, súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu a personalizované súbory cookies).

Odmietnutie cookies je na slobodnej vôli konkrétneho návštevníka Internetovej stránky. Súbory cookies môžete vymazať alebo vopred nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo Vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať Vám cookies.

V prípade poskytnutia súhlasu s používaním súborov cookies na základe referencie (“cookie banneru”), na Internetovej stránke, právnym základom spracovania osobných údajov pri dotknutých cookies je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Doba uchovávania

Údaje prenášané pomocou cookies sa spracúvajú iba po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie vyššie opísaného účelu ich používania. Hneď ako údaje prenášané cookies už nie sú potrebné, budú vymazané.

2. Doplnky (pluginy)

Naša Internetová stránka obsahuje doplnky pluginy sociálnych sietí:

„Facebook“ (Facebook Inc, so sídlom 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA). Viac informácií: https://en-gb.facebook.com/policy.php

„Youtube“ (Youtube LLC, so sídlom 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Viac informácií: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

Tieto služby sú poskytované príslušnými spoločnosťami („prevádzkovateľmi“). Na základe údajov prenášaných príslušnými službami cez sociálne pluginy je služba schopná Vás prihlásiť do Vášho účtu, ak je to potrebné. Po prihlásení do jednej zo sociálnych sietí prevádzkovateľov, prevádzkovatelia môžu okamžite priradiť návštevu tejto Internetovej stránky do Vášho profilu.

Ak pracujete so sociálnymi doplnkami, tak sa príslušné informácie tiež prenášajú priamo na server prevádzkovateľov a uložia sa tam. Tieto informácie môžu byť tiež publikované v sociálnej sieti a zobrazené tam pod Vašimi kontaktmi. Ak chcete zabrániť takému okamžitému priradeniu údajov zozbieraných prostredníctvom našej Internetovej stránky do Vášho profilu, musíte sa odhlásiť z Vášho účtu príslušného poskytovateľa pred návštevou našej Internetovej stránky. Údaje o rozsahu a účelu zberu údajov príslušnou službou, ako aj o ďalšom spracovaní a takomto používaní Vašich údajov nájdete v informáciách o ochrane údajov priamo na webovej stránke služby príslušného prevádzkovateľa.

3. Práva dotknutých osôb

Spoločnosť, LMJ – Lapšanský s.r.o., prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

– účely spracúvania;
– kategórie dotknutých osobných údajov;
– príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
– ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
– existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo namietať proti takémuto spracúvaniu;
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
– ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
– existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ osobných údajov bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 Tieto zásady spracúvania osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2023

 

Cookies ktoré používame

Divi (Elegant Themes)

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
Expirácia
Funkcia
Meno
Expirácia
Funkcia

Google Fonts

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
Expirácia
Funkcia

Google reCAPTCHA

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
Expirácia
Funkcia
Meno
Expirácia
Funkcia
Meno
Expirácia
Funkcia

Google Maps

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
Expirácia
Funkcia

WordPress

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
Expirácia
Funkcia
Meno
Expirácia
Funkcia
Meno
Expirácia
Funkcia

Rôzne

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

Zdieľanie údajov

Zdieľanie údajov prebieha vyšetrovanie

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
et-cloud.sortMethod
Expirácia
Funkcia
Meno
wptb
Expirácia
Funkcia
Meno
pwh_dcfh_uniqueviews_29de50b4a716c34bd60af1f83d3ec942_101361a5-56f3-44a9-94ef-1587fa1fc37f
Expirácia
Funkcia
Meno
pwh_dcfh_uniqueviews_29de50b4a716c34bd60af1f83d3ec942_dd12593c-fd2c-4cd7-9bd6-d2cf9cbc3026
Expirácia
Funkcia
Meno
pwh_dcfh_uniqueviews_29de50b4a716c34bd60af1f83d3ec942_54266474-817f-4568-9f88-b0d6ad5945f8
Expirácia
Funkcia
Meno
pwh_dcfh_uniqueviews_29de50b4a716c34bd60af1f83d3ec942_543ead03-ce1b-43c4-ae9c-e9c8c3c475f2
Expirácia
Funkcia
Meno
pwh_dcfh_uniqueviews_29de50b4a716c34bd60af1f83d3ec942_0c33ba5f-9452-45ed-b635-e729ff72aba1
Expirácia
Funkcia
Meno
_grecaptcha
Expirácia
Funkcia
Meno
cmplz_policy_id
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
cmplz_functional
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
pwh_dcfh_uniqueviews_29de50b4a716c34bd60af1f83d3ec942_52399fd6-daa1-40df-981d-9518b9026382
Expirácia
Funkcia
Meno
pwh_dcfh_uniqueviews_29de50b4a716c34bd60af1f83d3ec942_form_zaujem_o_pracu
Expirácia
Funkcia
Meno
pwh_dcfh_uniqueviews_29de50b4a716c34bd60af1f83d3ec942_form_cenova_ponuka
Expirácia
Funkcia
Meno
pwh_dcfh_uniqueviews_29de50b4a716c34bd60af1f83d3ec942_form_napiste_nam_maly
Expirácia
Funkcia
Meno
pwh_dcfh_uniqueviews_29de50b4a716c34bd60af1f83d3ec942_form_napiste_nam_velky
Expirácia
Funkcia
Meno
_ga
Expirácia
Funkcia
Meno
cmplz_consented_services
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
cmplz_marketing
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
cmplz_statistics
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
cmplz_preferences
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
cmplz_banner-status
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
pll_language
Expirácia
Funkcia
Meno
_ga_X32L2RNJ8J
Expirácia
Funkcia
Meno
pwh_dcfh_uniqueviews_8643a86ae5619906b9d262fe336cf1a8_form_napiste_nam_velky
Expirácia
Funkcia
Meno
wfwaf-authcookie-fa8d9312b29ea2d5064ae372328fef26
Expirácia
Funkcia
Meno
tablesorter-savesort
Expirácia
Funkcia
Meno
wf-scan-issue-expanded-1
Expirácia
Funkcia
Meno
wpEmojiSettingsSupports
Expirácia
Funkcia
Meno
pwh_dcfh_uniqueviews_ab8d2c8c03424fc0d9960484a1087122_form_napiste_nam_velky
Expirácia
Funkcia
Meno
pwh_dcfh_uniqueviews_25b89f07f053edbed190ebed30eeb4c1_form_napiste_nam_velky
Expirácia
Funkcia