Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany súkromia spoločnosti LMJ – Lapšanský s r.o.

 

1. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť LMJ – Lapšanský s.r.o., Vám ďakuje za návštevu našej internetovej stránky. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto Vás chceme informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré pri návšteve našej internetovej stránky a pri využívaní našich služieb spracúvame.

Spoločnosť LMJ – Lapšanský s.r.o. vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri návšteve a poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.lmjsk.sk (ďalej len „Internetová stránka).

Dovoľujeme si Vás požiadať o dôsledné prečítanie týchto Zásad spracúvania osobných údajov (ďalej len ako „Zásady“). Tieto Zásady sú stále dostupné na Internetovej stránke, kde si ich môžete kedykoľvek pozrieť alebo aj ukladať na Vašom zariadení.

Spoločnosť LMJ – Lapšanský s r.o., spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Naradenie“).

Prípadná zmena právnych predpisov alebo zmena v našich interných procesoch môžu spôsobiť úpravu týchto pravidiel spracúvania osobných údajov, preto si Spoločnosť LMJ – Lapšanský s r.o.  vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto Zásad.

2. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je prevádzkovateľ:
LMJ – Lapšanský s r.o. so sídlom Trenčianska 2848/29C, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 36 812 170 (“Prevádzkovateľ“).

3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov

Osobné údaje LMJ – Lapšanský s r.o., spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, a inými platnými právnymi predpismi (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

Základnými zásadami spracúvania Vašich osobných údajov sú:
„Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti“ – Vaše osobné údaje spracúvame vždy zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne,
„Zásada obmedzenie účelu“ – Vaše osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nie sú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom ich spracúvania,
„Zásada správnosti“ – spracúvame iba osobné údaje, ktoré sú správne a podľa potreby aj aktualizované,
„Zásada minimalizácie údajov“ – spracúvame iba konkrétne osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie účelu ich spracúvania,
„Zásada minimalizácie uchovávania“ – uchovávame Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu iba dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
„Zásada integrity a dôvernosti“ – osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaručuje ich primeranú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

4. Spracúvanie osobných údajov pri návšteve Internetovej stránky

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje návštevníkov Internetovej stránky zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej Internetovej stránky a jej obsahu a služieb. To znamená, že zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša a dočasne sa ukladajú do logovacieho súboru. Ide o nasledujúce údaje: IP adresa požadujúceho počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup, použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet.

Účelom spracúvania týchto údajov je všeobecná administratíva Internetovej stránky, zabezpečenie hladkého pripojenia na Internetovú stránku a zabezpečenie pohodlného používania Internetovej stránky.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko spracúvanie vyššie uvedených údajov je nevyhnutné pre prevádzkovanie Internetovej stránky. Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov na tento účel spracúvania nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné našu Internetovú stránku navštíviť. Spracovanie týchto údajov je dotknutá osoba oprávnená namietať.

Doba uchovávania

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu ich spracúvania. Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú, ako dôjde k naplneniu účelu.

5. Spracovanie osobných údajov pri návšteve a poskytovaní služieb na Internetovej stránke www.lmjsk.sk

Vo vzťahu k spracovaniu Vašich osobných údajov zo strany LMJ – Lapšanský s.r.o.. nájdete nižšie informácie o konkrétnych procesoch, rozsahu a účeloch spracovania údajov, právnych základoch spracovania a príslušnej dobe ich uchovávania.

5.1. Kontaktný formulár

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Návštevník Internetovej stránky na základe vlastného rozhodnutia je oprávnený LMJ – Lapšanský s.r.o.,  kontaktovať prostredníctvom online kontaktného formulára. Pre používanie kontaktného formulára je nevyhnuté, aby ste nám poskytli nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, obsah správy. Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie vzájomnej komunikácie a vybavenie Vašich podnetov.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov tj. Váš výslovný súhlas. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre vybavenie Vašej žiadosti, preto žiadame, aby ste nám pre tento účel poskytli svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné Vašu žiadosť či iný podnet riadne vybaviť. Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania

Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, inak Vaše osobné údaje LMJ – Lapšanský s.r.o., spracúva po dobu 5 rokov od ich získania. Po uplynutí tohto obdobia Vaše osobné údaje budú vymazané.

5.2. Osobné údaje v databáze životopisov

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Medzi služby poskytované záujemcom o prácu patrí možnosť prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Internetovej stránke alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného na adresu spoločnosti LMJ – Lapšanský s r.o., vytvoriť si životopis a sprístupniť/poskytnúť ho v databáze životopisov vytvorenej na Internetovej stránke  Profesia, spol. s r.o., LMJ – Lapšanský s.r.o.

Databáza životopisov je databázou vyššie uvedenej spoločnosti, osobné údaje v nej spracúva.

– dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

– povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

– povinnosti a úlohy súvisiace s vykonávaním práv dotknutých osôb bude plniť LMJ – Lapšanský s.r.o.

Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie pomoci dotknutej osobe, ako záujemcovi o prácu, nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť.

V záujme poskytnutia pomoci pri vyhľadávaní pracovného miesta je LMJ – Lapšanský s.r.o.,  oprávnená prostredníctvom SMS/ emailu, že prejavila záujem o životopis dotknutej osoby.

Životopisy uložené v databáze životopisov zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá prácu, požadovaný druh pracovného pomeru, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v životopise je na výlučnom rozhodnutí dotknutého záujemcu o prácu.

 

Právny základ

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v databáze životopisov aj podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia, tj. oprávnený záujem, za účelom poskytnutia informácie (prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu), že obchodný partner LMJ – Lapšanský s.r.o. prejavil záujem o Váš životopis. Po odhlásení z SMS správy alebo e-mailu, Vám už nebudeme zasielať tieto elektronické správy a nebudeme pre tento účel spracúvať Vaše osobné údaje.

Doba uchovávania

Osobné údaje uvedené v životopise dotknutej osoby sa sprístupňujú/poskytujú prostredníctvom Internetovej stránky, a to v trvaní 3 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po ukončení vyššie uvedenej doby budú Vaše osobné údaje uvedené v životopise naďalej uchovávané pre prípad, že sa rozhodnete svoj životopis opäť sprístupniť.

Po uplynutí 3 ročného obdobia od Vášho posledného prihlásenia do registrácie vytvorenej na Internetovej stránke budú údaje v databáze životopisov definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Na základe písomnej žiadosti Dotknutej osoby je spoločnosť LMJ – Lapšanský s.r.o. povinná osobné údaje definitívne vymazať.

 

6. Osobné údaje zamestnancov LMJ – Lapšanský s.r.o.

Pri používaní služieb uvádzame kontaktné údaje svojich zamestnancov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa,. V zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov ide o údaje, ktoré prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby, je oprávnený poskytnúť svojmu dodávateľovi. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Tieto údaje budú spracúvané najdlhšie 10 rokov od doručenia poslednej objednávky , po tomto období údaje budú definitívne vymazané.

 

Tieto zásady spracúvania osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2023